องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิ.ย. 2567 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกว 10 มิ.ย. 2567 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 เชื่อมตำบลโคกล่าม ฯ 28 พ.ค. 2567 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ ตำบลโคกล่ามฯ 28 เม.ย. 2567 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ 2 ก.พ. 2567 109
ประกาศ อบต.เมืองทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ฯ 23 ม.ค. 2567 122
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (ตามแบบ สขร.1) 3 เม.ย. 2566 173
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ตามแบบ สขร.1) 3 มี.ค. 2566 161
ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.เมืองทอง หมู่ที่ 3 1 มี.ค. 2566 170
ประกาศ จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 15 ก.พ. 2566 178
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (ตามแบบ สขร.1) 7 ก.พ. 2566 248
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ม.4 11 ม.ค. 2566 150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองเมือง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้าน นางบูญเลิศ ทานิสุทธิ ไปทางทิศตะวันออก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 9 ม.ค. 2566 166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ ๗ บริเวณจาก ที่นานายชาญณรงค์ จันทะอุ่มเม้า ไปทางทิศใต้ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนาง บุญเที่ยง อินประเสริฐ ไปทางทิศตะวันตก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง 9 ม.ค. 2566 174
ประกาศ จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 9 ม.ค. 2566 126
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 9 ม.ค. 2566 141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านตำรวจ สหภพ ศรีสมศักดิ์ ไปทางทิศตะวันออก ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566 133
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (ตามแบบ สขร.1) 4 ม.ค. 2566 90
ประกาศ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 ธ.ค. 2565 103
ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 20 ธ.ค. 2565 107
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 (ตามแบบ สขร.1) 10 ธ.ค. 2565 82
ประกาศ จัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ชนิดถุง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 30 พ.ย. 2565 111
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 (ตามแบบ สขร.1) 2 พ.ย. 2565 132
ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบระมาณ พ.ศ 2566 1 พ.ย. 2565 157