องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวของราชการ พ.ศ.2540 20 พ.ค. 2567 17
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม ๕ บทความ 9 เม.ย. 2567 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 15 ธ.ค. 2566 116
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue 19 ต.ค. 2566 159
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 26 ก.ย. 2566 205
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง พ.ศ.2566 13 ก.ย. 2566 160
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 13 ก.ย. 2566 171
คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.ย. 2566 238
ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 21 มิ.ย. 2566 149
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 5 เม.ย. 2566 199
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2566 3 เม.ย. 2566 137
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง 31 มี.ค. 2566 150
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 23 มี.ค. 2566 534
แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 13 มี.ค. 2566 158
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพัน 2566 13 ก.พ. 2566 81
ประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านอุ่มเม้า หมู่ที่ 8 9 ม.ค. 2566 225
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งและซ่อมแซมตามจุดที่ชำรุดประจำหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลเมืองทองรวมทั้งภายในที่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง 4 ม.ค. 2566 112
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก “อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน” 15 ธ.ค. 2565 147
คู่มือการปฏิบัติงานช่างโยธา 4 ต.ค. 2565 116
อำนาจหน้าที่ 4 ต.ค. 2565 113
คาราวาน พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน Lot 20 8 ก.ย. 2565 143
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ 17 ส.ค. 2565 113
ประชาสัมพันธ์โครงการ “The Smart City Showcase Awards ๒๐๒๒” 16 ส.ค. 2565 117
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 -กุมภาพันธ์ 2564 10 มิ.ย. 2565 123
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 2564) 10 มิ.ย. 2565 153
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม 2564) 10 มิ.ย. 2565 135
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564) 10 มิ.ย. 2565 128
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) 10 มิ.ย. 2565 134
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนเกี่ยวกับป้ายโฆษณา 8 มิ.ย. 2565 131
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 8 มิ.ย. 2565 199