องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายวุฒินันท์ ภูมิเขต
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอังคณา แพงถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุภาพร สุนทรจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวศิริมาศ จำเริญสัตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายอดิศร ยิ่งกำแหง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


นางสาวธนาภรณ์ ศรีสุวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวปานทิพย์ พงพัด
นักวิชาการสาธารณสุข


นางกาญจนา วิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางนาฎลัดดา ภูมิเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธิชากรณ์ สิงห์คะเวหน
พนักงานจัดสวน


นางกันนิกา สิงขร
ช่วยงานแม่บ้าน


นายบัวพันธ์ กรมรินทร์
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ


นายปุณรวิทย์ คุ้มเมือง
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ


นายละมัย ขวัญจ่า
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ


นายโสภา เรืองศักดิ์
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ


นายปรัชญา ยารัมย์
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ