องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายอาคม กอมาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวีรศักดิ์ วิเชียรศรี
นายช่างโยธาปฏิบัติการ


นายไพศาล คิมหันต์
ผู้ช่วยช่างโยธา


นางสาวเยาวลักษณ์ เศษจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจรัญ อนุตรี
คนงานทั่วไป


นายบรรจง วรรณโพธิ์
ช่วยงานขุดเจาะบ่อบาดาล


นายวิชาญ คิมหันต์
ช่วยงานขุดเจาะบ่อบาดาล


นายฐากร สุวรรณ์
ผู้ช่วยช่างโยธา