องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นายสมหมาย มนตรีปฐม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวสุพรรณ พัดโสดา
นักวิชาการศึกษา


นางอุดม ขันผนึก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก


นางสาวสุภาวรรณ์ ไชยทา
ครู คศ.1


นางทัศนา ดวงแก้ว
ครู คศ.1


นางปริยากร ศรีสมศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางพัชรภรณ์ ล้ำจุมจำ
ผู้ช่วยหัวหน้า ศพด.


นางสาวนิวัฒน์ พิมจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอภิญญา ศิลาเกษ
ผู้ดูแลเด็ก


นางแววตา บุตรใส
ช่วยงานแม่บ้าน