องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน


นายวัชระ พันธุทุม
กำนันตำบล
เบอร์โทร : 087-8577137


นายวรวุฒิ เถื่อนช้าง
สารวัตรกำนัน
เบอร์โทร : 086-4143421


นางสาววันเพ็ญ ฝั่งกุด
สารวัตรกำนัน
เบอร์โทร : 082-4903364


นายคำภี เสมอวัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
เบอร์โทร : 096-779140


นายประสาน พงพัด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
เบอร์โทร : 083-8063506


นางสาคร บุญภาพ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
เบอร์โทร : 089-8620534


นายทองจันทร์ ภาระพงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
เบอร์โทร : 081-7424386


นายสมศักดิ์ กรมรินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
เบอร์โทร : 082-8560661


นายไกรศร นรชาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
เบอร์โทร : 083-3515170


นายอนุชา พุทธมอญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7


นายอำพร วิเศษศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9


นายสุริยา สุริวิทยะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
เบอร์โทร : 089-5700014


นายทองสุข จันทะโยธา
แพทย์ประจำตำบล
เบอร์โทร : 061-7210905