องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

      องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง แต่เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบล โดยแยกตำบลออกมาจากตำบลนาโพธิ์ เมื่อ พ.ศ. 2535 มีนายที นิลยอง เป็นกำนันตำบลเมืองทองคนแรก และเมื่อปี พ.ศ. 2537 นายทอง สุขโต ได้เป็นกำนันตำบลเมืองทอง และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 สภาตำบลเมืองทองได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้กำนันเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองโดยตำแหน่ง
วันที่ : 21 มีนาคม 2564   View : 699