องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


ประยุทธ นิลยอง
ประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 062-1153511


นายสังวร นาถมทอง
รองประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 086-2225146


นางอนันตา บุตรตะกาศ
เลขานุการสภาฯ
เบอร์โทร : 083-4903225


ประยุทธ นิลยอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
เบอร์โทร : 086-2225146


นายเดือนรุ่ง มาระศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
เบอร์โทร : 089-00444255


นายกัญญา วันเปรียงเถาร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
เบอร์โทร : 093-3691275


นายแก้ว วิชัด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
เบอร์โทร : 086-0178930


นางสาวยุภาพร ทิพบาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
เบอร์โทร : 092-8230229


นางสกุณา วินสา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
เบอร์โทร : 086-0693385


นายสมยงค์ แสงแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
เบอร์โทร : 089-8469474


นายสมชาติ เศษจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
เบอร์โทร : 089-9376443


นายนิพล ปัจชะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
เบอร์โทร : 093-3450522