องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางอนันตา บุตรตะกาศ
ปลัด อบต.
เบอร์โทร : 0834903225


นางสาวกฤตนิกา เศษจันทร์
รองปลัด อบต.
เบอร์โทร : 0982497859


นายวุฒินันท์ ภูมิเขต
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0989132236


นางเบ็ญจลักษณ์ ปาริโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0862414231


นายอาคม กอมาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0660275989


นายสมหมาย มนตรีปฐม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 0854583943


นางมลฤดี เวียงอินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 0910600416