องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง


วิสัยทัศน์

“แหล่งข้าวหอมมะลิชั้นดี  สืบสวนประเพณีดั้งเดิม  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ลือเลื่องหลวงปู่หลักคำ  นำธรรมาภิบาล”
 

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร


 

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 662