องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางเบ็ญจลักษณ์ ปาริโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางประเสริฐศรี สุราอามาตย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวจิรชยา ผาลือผล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางอุบลวรรณ์ สุวรรณ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางเพ็ญประภา คูณวงศ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวทิวาพร พิมศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวจันทร์ที คณะหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปรารถนา โพธิ์นอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ