องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมิน ITAโดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่มาติดต่อราชการ อบต.เมืองทอง และให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

 
วันที่ : 16 มิถุนายน 2566   View : 163