องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
รายงานการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการดำเนินโครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง พ.ศ.2566   19 เม.ย. 2566 358