องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 จากบ้าน นางสุภาวดี จันทะโยธา ถึงบ้านนางสาวเมทินี แสนบุญมี วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 215.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมไหล่ทางภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ปริมาณดินลูกรัง 36 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ตามรายละเอียดของกองช่าง อบต.เมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมไหล่ทางภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ปริมาณดินลูกรัง 36 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ตามรายละเอียดของกองช่าง อบต.เมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมไหล่ทางภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง ปริมาณดินลูกรัง 36 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ตามรายละเอียดของกองช่าง อบต.เมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง จำนวน 20 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 8,268.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง จำนวน 20 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 29,351.40 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 จากบ้าน นางศูนย์ตัน อิณลา ถึงที่ นายลำพัน ธุระพันธ์ ช่วงที่ 2 จากที่นายลำพัน ธุระพันธ์ ถึงวัดโนนสูง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ตามแบบ กองช่าง อบต.เมืองทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งและซ่อมแซมตามจุดที่ชำรุดประจำหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลเมืองทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องรับส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโคนโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ติดต่อครบชุด หนังสือคู่มือ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องรับส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโคนโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ติดต่อครบชุด หนังสือคู่มือ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องรับส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโคนโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ติดต่อครบชุด หนังสือคู่มือ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับใช้งานในสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 จากบ้าน นางศูนย์ตัน อิณลา ถึงที่ นายลำพัน ธุระพันธ์ ช่วงที่ 2 จากที่นายลำพัน ธุระพันธ์ ถึงวัดโนนสูง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ตามแบบ กองช่าง อบต.เมืองทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 จากบ้าน นางศูนย์ตัน อิณลา ถึงที่ นายลำพัน ธุระพันธ์ ช่วงที่ 2 จากที่นายลำพัน ธุระพันธ์ ถึงวัดโนนสูง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ตามแบบ กองช่าง อบต.เมืองทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
จ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าบริการรายปีเว็ปไซต์ www.muangthong.go.th) ของหน่วยงาน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
จ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าบริการรายปีเว็ปไซต์ www.muangthong.go.th) ของหน่วยงาน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 จากบ้าน นางศูนย์ตัน อิณลา ถึงที่ นายลำพัน ธุระพันธ์ ช่วงที่ 2 จากที่นายลำพัน ธุระพันธ์ ถึงวัดโนนสูง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทั้งนี้ตามแบบ กองช่าง อบต.เมืองทอง 11 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ในสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
ซื้อขนมและของเล่นเพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล๋กภายใน อบต.เมืองทอง ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง วันทำการๆ ละ 212 ถุง จำนวน 21 วันทำการ จำนวน 4,452 ถุงๆ ละไม่เกิน 6.89 บาท ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 256 เป็นเงิน 30,674.28 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายรณรงค์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ และป้ายบริการจุดตรวจ ตามโครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน บบ 9910 ร้อยอ็ด รหัส 001520001 จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องวิทยุสื่อสารกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องวิทยุสื่อสารกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
จ้างจัดตกแต่งขบวนเดินพาเหรด และการแต่งกาย ผ้าประดับ เก้าอี้ฯลฯ โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) ต.เมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองทั้ง 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
จ้างปรับเกรดถนนผิวจราจรลูกรังภายในตำบลเมืองทอง จำนวน 7 สายทาง กว้าง 3.80 เมตร ยาว 9,423 เมตร พร้อมปรับเกรดให้ ทั้งนี้ตามแบบและรายละเอียดของ อบต.เมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง(ชุดใหญ่) ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 10,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงประทีปประทีป(ใหญ่) กระทงสวยงาม สำหรับเป็นกระทงพุทธบูชาพระแม่คงคาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ พร้อมติดตั้งบนรถขบวนแห่และติดตั้งในลำน้ำ เมื่อแห่ขบวนเสร็จสิ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
จ้างตกแต่งขบวนรถยนต์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 จำนวน 12 ขบวนๆ ละ 5,000 บาท ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 60,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 32,286.54 บาท ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง วันทำการๆ ละ 47 ถุง จำนวน 22 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ ยี่ห้อ มิตชูบิชิ ทะเบียน บร 8667 ร้อยเอ็ด (ดีเชล) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ ยี่ห้อ มิตชูบิชิ ทะเบียน บร 8667 ร้อยเอ็ด (ดีเชล) คัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ ยี่ห้อ มิตชูบิชิ ทะเบียน บร 8667 ร้อยเอ็ด (ดีเชล) คัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ ยี่ห้อ มิตชูบิชิ ทะเบียน บร 8667 ร้อยเอ็ด (ดีเชล) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ ยี่ห้อ มิตชูบิชิ ทะเบียน บร 8667 ร้อยเอ็ด (ดีเชล) คัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2566
จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง รถกระบะ ยี่ห้อ มิตชูบิชิ ทะเบียน บร 8667 ร้อยเอ็ด (ดีเชล) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ช่วงที่ 1 จากบ้านนางสูนย์ตัน อิณลา ถึงที่นายลำพัน ธุระพันธ์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 จากที่นายลำพัน ธุระพันธ์ ถึงวัดโนนสูง กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาวช้างละ 215.00 เมตร 9 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที รสจืด ชนิดกล่อง วันทำการๆ ละ 47 กล่อง จำนวน 20 วันทำการ จำนวน 940 กล่องๆ ละไม่เกิน 8.13 บาท ตั้งแต่วันที่ 2-31 ตุลาคม 2566 เป็นเงิน 7,642.20 บาท ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที รสจืด ชนิดกล่อง วันทำการๆ ละ 213 กล่อง จำนวน 20 วันทำการ จำนวน 4,260 กล่องๆ ละไม่เกิน 8.13 บาท ตั้งแต่วันที่ 2-31 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จากเดือน ตุลาคม 2566 ? กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลเมืองทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของ อบต.เมืองทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ในเขตตำบลเมืองทองประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการการให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566