องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 จากบ้านสงเปลือยหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2567
ซื้อ อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนมิถุนยน 2567 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง วันทำการๆ ละ 55 ถุง จำนวน 19วันทำการ จำนวน 1,045 ถุงๆ ละไม่เกิน 6.89 บาท ตั้งแต่วันที่ 4-28 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 จากบ้านสงเปลือยหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 จากบ้านสงเปลือยหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2567
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ 6 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชุดถังบรรจุน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จำนวน 1 คัน 27 พ.ค. 2567
ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ยูเอสที ชนิดกล่อง วันทำการๆ ละ 55 กล่อง จำนวน 11 วันทำการ จำนวน 605 กล่องๆ ละไม่เกิน 8.13 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
จ้างเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองทองต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองทองต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
จ้าง-ค่าจ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขันพร้อมประดับผ้าเต็นท์กองอำนวยการ เช่น ประดับผ้าฯ จัดเตรียมสนามกีฬาทุกประเภทที่ใช้ในการแข่งขันฯลฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองทองต่้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาวัดโนนสูง ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ยูเอสที ชนิดกล่อง วันทำการๆ ละ 209 กล่อง จำนวน 11 วันทำการ จำนวน 2,299 กล่องๆ ละไม่เกิน 8.13 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานดังกล่าว เพื่อใช้งานในส่วนการคลังและเพื่อความสะดวกในการทำงานในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ในส่วนกองช่าง อบต.เมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองทองต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้างเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองทองต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
จ้าง-ค่าจ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขันพร้อมประดับผ้าเต็นท์กองอำนวยการ เช่น ประดับผ้าฯ จัดเตรียมสนามกีฬาทุกประเภทที่ใช้ในการแข่งขันฯลฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเมืองทองต่้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาวัดโนนสูง ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 3 พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 จากบ้านสงเปลือยหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 3 พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 จากบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 3 พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 จากบ้านสงเปลือยหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เชื่อมตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 3 พ.ค. 2567
ซื้อวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายทางบ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 ช่วงที่นานางยุภา วินธิมา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
จ้างทำสวนสมุนไพรจนาด 8x16 ม. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
จ้างสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
จ้างจัดจ้างเหมาทำสวนสมุนไพร ขนาด 8 X 16 ม. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2567
จ้างจัดจ้างเหมาทำสวนสมุนไพร ขนาด 8 X 16 ม. โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นายลอง ขวัญจ่า บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นายลอง ขวัญจ่า บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นายลอง ขวัญจ่า บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นายลอง ขวัญจ่า บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ 9910 จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 จากที่นานางวิบล อนุตรี ถึงที่นา นายสวาท ศิริราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 5 จากที่นานางเพลินพิศ หมอกขุนทด ถึงที่นานายสมเกียรติ ศิริราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
จ้าง-จัดสถานที่พร้อมตกแต่งประดับผ้าบนเวทีและจัดซุ้มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ประจำปีงบประมสณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567